„Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”

FU RP logo rozwoj

Wartość projektu ogółem: 1 815 757,71 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 815 757,71 zł
Kwota dofinansowania: 1 543 394,05 zł
Wkład własny Powiatu: 272 363,66 zł

   Projekt realizowany jest przez Powiat Iławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działanie 8.1 – „Rewitalizacja obszarów miejskich”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 27 czerwca 2017 r.  Projekt został przygotowany we współpracy z Powiatowym Szpitalem im. Władysława Biegańskiego
w Iławie.


   Celem głównym projektu jest „Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe poprzez udostępnienie przestrzeni publicznej do świadczenia usług medycznych”.  Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji. Realizacja projektu pozwoli na zagospodarowanie terenu stanowiącego przestrzeń publiczną. Dzięki nadaniu przestrzeni publicznej walorów funkcjonalnych i estetycznych zostanie podniesiona jej atrakcyjność społeczna.
   Realizowana inwestycja będzie służyła jako miejsce wypoczynku i rekreacji pacjentów szpitala oraz osób odwiedzających. Pełny zakres przedsięwzięcia obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym przyłączy: elektroenergetycznego, wodociągowego, telekomunikacyjnego oraz kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu przewidziano przygotowanie 18 dodatkowych miejsc parkingowych. W ramach prac sanitarnych przewidziano podłączenie pod ściany wodne oraz nawadnianie zieleni. W ramach prac dotyczących branży elektrycznej przewidziano instalację oświetleniową oraz monitoring. Teren wyposażony zostanie w niezbędny sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Zagospodarowanie terenu obejmuje także jego wyposażenie w niezbędne obiekty małej architektury takie jak drewniane altany ogrodowe oraz nasadzenia drzew i krzewów.
   Projekt bezpośrednio odnosi się do dążenia przez Powiat Iławski do podniesienia jakości życia mieszkańców Powiatu Iławskiego, także miasta Iławy, a w szczególności osób, które zamieszkują obszary zdegradowane. Inwestycja ma służyć rozwojowi wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych, a tym samym podniesieniu standardu usług medycznych oraz zwiększeniu dostępności do świadczeń udzielanych przez Powiatowy Szpital w Iławie.