Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie

FU bezRP logo rozwoj

Realizacja inwestycji pn. ,, Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie podpisanej umowy 21 grudnia 2017 pomiędzy Powiatem Iławskim , a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dobiega końca.

Wykonawcą robót budowlanych była firma BULLAIT Andrzej Ciuchta, ul. L. Okulickiego 13 lok. 21, 82-300 Elbląg, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego z którą podpisano umowę 13.02.2018r. na kwotę brutto 1 665 700,00 zł. Były to główne wydatki w projekcie. Pozostałe koszty związane z jego realizacją poniesiono na studium wykonalności, nadzór, promocję .

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 721 680,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane to 999 858,76 zł . Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej kosztów kwalifikowanych było na poziomie 82,99%, co stanowi 829 782,78 zł. Całkowity wkład własny Powiatu Iławskiego wyniósł 891 897,22 zł.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował przebudowę zdegradowanego boiska szkolnego. Końcowy efekt zadania to: wykonanie boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, tenis ziemny), wykonanie okrężnej bieżni lekkoatletycznej o długości 160,0 m z bieżnią prostą o długości 60,0 m, wykonanie stanowisk dla dyscyplin lekkoatletycznych (rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal i trójskoku), wykonanie trybuny, oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni poliuretanowych, nawierzchni z mączki ceglanej, nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażenie terenu w ławki, kosze na odpady, wykonanie piłkochwytów, montaż ogrodzenia terenu.

Projekt wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetową nr 9. - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, oraz Działanie nr 9.3. – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie nr 9.3.4 Infrastruktura kształcenia ogólnokształcącego. Realizowane cele to :
- główny – inwestycje w edukację poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, - szczegółowy - lepsze warunki edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów.
Obydwa cele są ze sobą ściśle powiązane i realizacja ich poprawia warunki kształcenia w zakresie kultury fizycznej i sportu obecnych i przyszłych użytkowników.

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia ogólnokształcącego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Budowa infrastruktury sportowej pozwali na właściwe dopasowanie działań edukacyjnych do potrzeb szkoły, społeczności lokalnej oraz potrzeb zmieniającego się rynku pracy, ponieważ sektor sportowy na Warmii i Mazurach posiada bardzo duży potencjał w aspekcie zatrudnienia i przedsiębiorczości oraz tworzenia pomostowego kapitału społecznego. Możliwe będzie organizowanie zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem widzów, co służyć będzie promocji sportu i jego upowszechnieniu. Projekt poprzez propagowanie sportu, aktywności i działań zespołowych ma istotne znaczenie w kontekście przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

boisko lubawa 1

boisko lubawa 2

boisko lubawa 3

 

Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie

FU bezRP logo rozwoj

Powiat Iławski 21 grudnia 2017 r podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. ,, Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych oraz Działania nr 9.3. – Infrastruktura edukacyjna. Koszty kwalifikowalne zawarte we wniosku aplikacyjnym wynoszą 999 858,76 zł ze względu na konieczność wpisania się w kryteria konkursowe, które ich maksymalny poziom określiły na i 1 mln zł. Dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 829 782,78 zł. Całkowita wartość projektu złożonego do oceny stanowi kwotę 1 004 618,76 zł. Rzeczową realizację projektu przewidziano od 2018-05-07 do 2019-12-31. Celem głównym zadania jest inwestycja w edukację poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zdegradowanego boiska : wykonanie boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, tenis ziemny), wykonanie okrężnej bieżni lekkoatletycznej o długości 160,0 m z bieżnią prostą o długości 60,0 m, wykonanie stanowisk dla dyscyplin lekkoatletycznych (rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal i trójskoku), wykonanie trybuny, oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni poliuretanowych, nawierzchni z mączki ceglanej, nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażenie terenu w ławki, kosze na odpady, wykonanie piłkochwytów, montaż ogrodzenia terenu. Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia ogólnokształcącego poprzez budowę infrastruktury pozwalającej na właściwe dopasowanie działań edukacyjnych do potrzeb szkoły, społeczności lokalnej oraz potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Sektor sportowy na Warmii i Mazurach posiada bardzo duży potencjał w aspekcie zatrudnienia i przedsiębiorczości oraz tworzenia pomostowego kapitału społecznego. Projekt poprzez propagowanie sportu, aktywności i działań zespołowych ma istotne znaczenie w kontekście przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

 

boisko3 boisko boisko1