Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie kompetencji TIK - 3D

W ramach Projektu „Kształcenie zawodowe w 3D” odbędą się szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności nauczycieli Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie i Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie modernizowanych kierunków:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – organizacja 7 szkoleń dla każdego z 4 nauczycieli zawodowych z ZS Iława tj.:

Adobe Illustrator na potrzeby DTP i internetu(24h);

  1. Adobe InDesign w praktyce II poziom(24h);
  2. Adobe Photoshop na potrzeby DTP i internetu(24h);
  3. Podłoża drukowe,papier, folie, materiałoznawstwo poligraficzne(8h);
  4. Przygotowanie projektu do druku offsetowego(16h);
  5. Techniki druku. Kontrola jakości w procesach poligraficznych(16h);
  6. CorelDRAW w praktyce II poziom(16h).

Technik przemysłu mody: organizacja 1 szkolenia dla 4 nauczycieli zawodowych w tym 2 nauczycieli z ZS w Iławie i 2 nauczycieli PCKP w Iławie:

  1. CorelDRAW na potrzeby projektowania odzieży (24h)

Szkolenia realizowane będą w trakcie zajęć weekendowych oraz popołudniami w ciągu szkolnych dni tygodnia, w terminie IX.2019 - III.2020 mają na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie technologii TIK, specjalistycznych programów graficznych i projektowych. Podyktowane są oczekiwaniami współpracujących z jednostkami kształcenia zawodowego pracodawców, specyfiką zawodu i bardzo dynamicznym rozwojem technologii IT. Szkolenie zakończy uzyskanie zaświadczenia poświadczającego uczestnictwo w szkoleniach i nabycie wiedzy zgodnej z jego zakresem.

Harmonogram szkoleń będzie opublikowany po zakwalifikowaniu uczestników do projektu
i wyborze kadry merytorycznej realizującej szkolenia zawodowe.

Rekrutacja Uczestników Projektu

Rekrutacja nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie i Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie, którzy chcą doskonalić kompetencje TIK w zakresie grafiki i poligrafii cyfrowej oraz kompetencje w zakresie przemysłu mody w ramach szkoleń przewidzianych w Projekcie odbędzie się w terminie od 3.01-28.02.2019r. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzić będzie ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, a także równości szans płci.

 Regulamin i dokumentacja rekrutacyjna będzie dostępna w Biurze Projektu Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz na stronie internetowej ZS www.zsilawa.pl. w zakładce Projekt UE Kształcenie zawodowe w 3D

 

Prace adaptacyjne w ramach Projektu

W dniu 23 listopada 2018 r. podpisano umowę z  wykonawcą robót remontowo-budowlanych.
W związku z tym od 02 stycznia do 30 kwietnia 2019r. przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne w wyniku których w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku  w Iławie powstaną 2 pracownie dla kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej: Pracownia projektowania graficznego,  Pracownia modelowania i drukowania cyfrowego , 1 pracownia dla kierunku technik przemysłu mody: Pracownia projektowania i modelowania ubiorów. W PCKP w Iławie powstaną 2 pracownie zajęć praktycznych  dla kierunku technik przemysłu mody.

Kształcenie zawodowe w 3D

FZUG

„Kształcenie zawodowe w 3D”

Wartość projektu ogółem: 2 027 703,14 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 027 703,14 zł
Kwota dofinansowania: 1 824 932,82 zł (UE: 1 723 547,66 zł, budżet państwa: 101 385,16 zł)
Wkład własny Powiatu: 202 770,32 zł

Projekt pn. „Kształcenie zawodowe w 3D” jest realizowany przez Powiat Iławski w ramach
Osi priorytetowej 2 „Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa
o dofinansowanie Projektu została podpisana 7 sierpnia 2018 r.

Celem Projektu jest podniesienie wiedzy 8 nauczycieli kierunków: technik przemysłu mody, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz dostosowanie 5 pracowni zawodowych w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku oraz Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie w związku z modernizacją metod i treści kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Wykonanie Projektu zaplanowano od 01.10.2018 r. do 31.03.2020 r., a jego realizatorami są dwie powiatowe jednostki oświatowe – Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie.

W Zespole Szkół w Iławie powstaną 2 pracownie do nauki zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej (pracownia modelowania i drukowania cyfrowego oraz pracownia projektowania graficznego), jak również 1 pracownia teoretycznej nauki zawodu technik przemysłu mody (pracownia projektowania i modelowania ubiorów), natomiast w PCKP w Iławie powstaną 2 pracownie praktycznej nauki zawodu technik przemysłu mody. Doposażenie pracowni zawodowych w niezbędny, nowoczesny sprzęt informatyczny, wysokiej klasy maszyny i urządzania poprzedzone zostanie wykonaniem prac remontowych i adaptacyjnych, tak by stworzyć ergonomiczne stanowiska pracy dla uczniów, w tym osób z niepełnosprawnością. Pracownie zostaną doposażone w sprzęt, maszyny
i urządzenia o wartości ok. 1 mln 600 tys. zł. W ramach zadania zostaną zorganizowane szkolenia dla 8 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie kompetencji TIK w nauczaniu, znajomości specjalistycznego oprogramowania branżowego oraz wyższych umiejętności praktycznych dostosowanych do wymogów pracowni zawodowych utworzonych w projekcie.

Zamierzenie projektowe poprzez zmodernizowanie metod i treści kształcenia zawodowego wywrze bezpośredni wpływ na poprawę jakości kształcenia, uatrakcyjnienie przebiegu procesu edukacji zawodowej, jak również na właściwe wyszkolenie kadry zawodowej wychodzącej na rynek pracy. Projekt sprzyja intensyfikacji współpracy szkół z przedsiębiorcami ponieważ program nauczania praktycznego zostanie uspójniony z wymaganiami naturalnych warunków pracy, rekomendacjami przedsiębiorców, z którymi podpisane zostały stosowne porozumienia o współpracy.