Procedura tworzenia i aktualizacji „Mapy aktywności NGO”

 

1. „Mapa Aktywności NGO” Powiatu Iławskiego, działa w formie elektronicznej na stronie www.powiat-ilawski.pl.
2. W „Mapie Aktywności NGO” zamieszczone są następujące zakładki:
- „Baza NGO” – stanowi wykaz organizacji pozarządowych aktywnie działających na terenie powiatu iławskiego,
- „Konsultacje społeczne” – zawiera regulamin przeprowadzania konsultacji oraz wszelkie dokumenty związane z konsultowaniem aktów prawa miejscowego, w tym ogłoszenia o aktualnie przeprowadzanych konsultacjach i ich wyniki,
- „Program współpracy” - zawiera Program Współpracy Powiatu Iławskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  - publikowany w  roku jego obowiązywania, oraz sprawozdanie z realizacji Programu za rok poprzedni,
- „Otwarte konkursy ofert” – zawiera ogłoszenia otwartych konkursów ofert, ich wyniki oraz wzory formularza ofertowego, sprawozdania oraz ramowy wzór umowy.
3.„Baza NGO” zawiera w szczególności dane adresowe organizacji, określenie statusu prawnego, dane osób reprezentujących organizację, informacje o zakresie statutowych zadań organizacji, oraz datę aktualizacji.
4. W „Bazie NGO” zamieszczone zostaną informacje o wszystkich organizacjach, które przekażą formularze identyfikacyjne.
5. Wpis i aktualizacja danych o organizacji dokonywane są na podstawie formularza identyfikacyjnego, dostępnego w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiat-ilawski.pl oraz w wersji drukowanej w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa, Starostwa Powiatowego w Iławie.
6. Dwa razy w roku przesyła się formularze identyfikacyjne do wszystkich organizacji działających na terenie powiatu z prośbą o podanie zwrotnej informacji o zmianach danych umieszczonych w „Bazie NGO”. Jeśli  organizacja w poprzednio  złożonych formularzach identyfikacyjnych podała adres poczty elektronicznej, pisma w sprawie aktualizacji danych przesyłane mogą być za jej pomocą.
7. Wypełnienie i oddanie od urzędu (drogą korespondencyjną bądź elektroniczną) formularza identyfikacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie danych w nim zawartych w „Bazie NGO”
8. Wykreślenie organizacji z „Mapy Aktywności” następuje na podstawie złożonego przez organ rejestrowy lub organ powołany do reprezentowania podmiotu dokumentu o likwidacji, lub w przypadku nie przesyłania  przez organizację formularzy identyfikacyjnych – po roku od daty ostatniej aktualizacji danych.
9. Organizacje pozarządowe mają możliwość przekazywania formularzy identyfikacyjnych pomiędzy okresami obowiązkowej aktualizacji – informacje o organizacji aktualizowane będą na bieżąco po otrzymaniu informacji.

Formularz Identyfikacyjny