Rozbudowa etap I

belka loga

Powiat Iławski dnia 27 grudnia 2012 r. podpisał dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja obiektu Powiatowego Szpitala w Iławie – pomieszczenia bryły A wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – Etap I” w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013


Czas realizacji projektu:
1.    Rozpoczęcie realizacji: 2013-04-10
2.    Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 2013-03-05
3.    Zakończenie rzeczowe realizacji: 2014-08-31
4.    Zakończenie finansowe realizacji: 2014-09-30


Wartość projektu i wysokość dofinansowania z UE:
Wartość projektu: 4 414 641,95 zł
Środki europejskie (EFRR): 3 090 249,32 zł

Przedmiotem projektu jest modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku (bryła A) wpisanego do ewidencji zabytków stanowiącego własność Powiatu Iławskiego a użytkowanego przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
 
W skład inwestycji wchodzi:
•    Remont i adaptacja piwnic istniejącego budynku na potrzeby: prosektorium, magazynu na bieliznę, magazynu rzeczy chorych oraz szatni dla pracowników,
•    Zagospodarowanie przyległego terenu szpitala – wykonanie drogi dojazdowej oraz parkingów,
•    Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia.

Realizacja projektu w Powiatowym Szpitalu w Iławie ma służyć rewitalizacji zaniedbanych przestrzeni mieszczących się w mieście Iława, w tym części pomieszczeń budynków wpisanego w rejestr zabytków wraz z wprowadzeniem do nich nowych funkcji społecznych. Nowe zagospodarowanie terenu przyczyni się jednocześnie do zwiększenia dostępności komunikacyjnej Szpitala oraz umożliwi jego sprawne połączenie z ciągami komunikacyjnymi miasta.

Powstanie nowy dojazd do Szpitala – droga wewnętrzna, parkingi na samochody osobowe, dla pracowników, pacjentów szpitala i osób odwiedzających. Wolna, nieużytkowana w chwili obecnej powierzchnia piwnic znajdującą sie w bryle A budynków użytkowanych przez Szpital, daje możliwość umieszczenia w nich pomieszczeń głównie pomocniczych dla funkcjonowania całej placówki. Nowe magazyny i szatnie dla pracowników uporządkują organizacje pracy Szpitala. W zdecydowany sposób wpłynie to na zachowanie zasad czystości i bezpieczeństwa osób znajdujących sie w zakładzie zdrowotnym. Część piwnic zostanie przeznaczona na potrzeby prosektorium. Funkcja prosektorium nie jest czymś miłym, ale w działalności Szpitala pomieszczenia takie są niezbędne. Przechowywane tu będą ciała osób zmarłych do czasu odbioru ich przez osoby bliskie bądź do czasu pogrzebu. Prosektorium przyszpitalne składać się będzie m.in. z pomieszczenia pro morte, mycia i ubierania zwłok, chłodni oraz pomieszczenia do wydawania zwłok.