Kontynuacja rozbudowy i modernizacji szpitala – rewitalizacja Powiatowego Szpitala w Iławie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – ETAP I

belka loga

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie dnia 28 grudnia 2015 r.podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Kontynuacja rozbudowy i modernizacji szpitala – rewitalizacja Powiatowego Szpitala w Iławie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – ETAP I”w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, Działanie 4.2 – „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Czas realizacji projektu:

  1. Rozpoczęcie realizacji: 2012-06-20
  2. Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 2013-07-15
  3. Zakończenie rzeczowe realizacji: 2015-12-29
  4. Zakończenie finansowe realizacji: 2015-12-30

Wartość projektu i wysokość dofinansowania z UE:

Wartość projektu:2 856 905,15 zł

Środki europejskie (EFRR): 1 259 038, 09 zł 

Przedmiot projektu to przebudowa Pawilonu Psychiatrycznego w celu uruchomienia Centrum Zdrowia Psychicznego z Ośrodkiem Opieki Długoterminowej oraz przy bryle C, przebudowa węzła ciepłowniczego wraz z infrastrukturą, remont i modernizacja rozdzielni elektrycznej mieszczącej się w budynku głównym szpitala – bryła A.

 W skład inwestycji wchodzą:

  • Przebudowa pawilonu psychiatrycznego tj. wykonanie prac remontowo-budowlanych i wykończeniowych oraz dostawa wyposażenia i mebli na potrzeby Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
  • Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku pawilony psychiatrycznego,
  • Zagospodarowanie terenu przy Centrum Zdrowia Psychicznego z Ośrodkiem Opieki Długoterminowej oraz przy bryle C
  • Przebudowa węzła ciepłowniczego wraz z infrastrukturą
  • Remont i modernizacja rozdzielni elektrycznej mieszczącej się w głównym budynku Szpitala – bryła A

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013