Budowa portu śródlądowego w Iławie

belka loga

9 Maja 2014 roku w Powiatowym Zarządzie Dróg w Iławie podpisana została umowa na budowę portu śródlądowego w Iławie. Inwestycja ma zostać oddana do użytku do dnia 15 maja 2015 roku.

 

 

Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę obejmuje:
Zadanie 1 –  wykonanie robót budowlanych:
 - budowa obiektów kubaturowych portu śródlądowego łącznie z wyposażeniem,
 - budowa nabrzeża
 - przebudowa ulicy Chodkiewicza
 - wykonanie infrastruktury technicznej
Zadanie 2 – zaprojektowanie, dostawa i montaż falochronu pływającego oraz 4 pomostów łącznie z wyposażeniem
Zadanie 3 – zaprojektowanie i wykonanie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK).

W dniu 15.05.2014 przekazano Wykonawcy plac budowy.

Zakończenie inwestycji planowane jest do dnia 15.05.2015r.
    Zadanie budowlane obejmuje: budowę portu śródlądowego w Iławie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, hydrotechniczną, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnym wyposażeniem w tym także wyposażenie w Elektroniczny System Obsługi Klienta (ESOK), łącznie  z infrastrukturą komunikacyjną tj, przebudową ulicy Chodkiewicza wraz z połączeniem z ul. Mazurską i z ul. Sienkiewicza oraz niezbędną infrastrukturą związaną z drogą (przebudowa kolizji, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, chodniki, parkingi, zieleń).
    Realizatorem przedsięwzięcia pn. Budowa portu śródlądowego w Iławie wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną i wyposażeniem jest dwóch zamawiających tj.
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie i Gmina Miejska Iława.
Wykonawcą inwestycji jest:    
Konsorcjum:
1.    Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane “IPB” Sp. z o.o. 14-200  Iława, ul. Lubawska 3
2.  Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne SANMEL Sp. z o.o. 87-300  Brodnica, ul. Świerkowa 3

Wartość robót brutto wg zawartej umowy wynosi : 14 449 100,00 zł
Całkowita wartość projektu wynosi: 15 402 650,34 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 212 585,32 zł
    Celem realizowanego projektu jest poprawa wewnętrznej spójności transportowej regionu poprzez modernizację infrastruktury portowej na śródlądowych drogach wodnych. Iława położona jest na południowym brzegu jeziora Jeziorak. Budowa portu śródlądowego nad najdłuższym polskim jeziorem ma na celu obsługę żeglugi odbywającej się po jeziorze, w szczególności przewozów towarowych, jak i żeglugi odbywającej się Kanałem Elbląskim do Zalewu Wiślanego, gdzie droga ta łączy się z międzynarodowym szlakiem wodnym E70. Realizacja inwestycji sprzyjać będzie zagospodarowaniu obszaru największej wyspy śródlądowej w Europie - wyspy Wielka Żuława , w szczególności znajdujących się tam terenów inwestycyjnych. Pozwoli to na pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego miasta, powstanie nowych obiektów związanych z obsługą ruchu turystycznego i nowych miejsc pracy.
Poprawa infrastruktury nadbrzeży obsługującej strategiczny dla regionu szlak wodny sprzyjać będzie promowaniu Kanału Ostródzko-Elbląskiego,  wpłynie na rozwój i wzrost znaczenia komunikacji wodnej, jako alternatywnej drogi transportu. Zastosowane zostaną odpowiednie rozwiązania chroniące środowisko, w szczególności w zakresie odbioru ścieków oraz ograniczenia zużycia  energii (zastosowanie instalacji solarnej).
Zakres prac do wykonania w ramach projektu obejmuje wykonanie infrastruktury portowej w tym:
•    Budynki do obsługi pasażerów i portu
•    Budowa stanowisk cumowniczych dla żeglugi regularnej, nieregularnej i statków towarowych
•    Budowa falochronów i pomostów
•    Budowa utwardzonego nadbrzeża, placów i chodników
•    Budowa jezdni dla ruchu samochodowego do portu wraz z miejscami parkingowymi 

Wykonawca w miesiącu maju rozpoczął roboty budowlane - wykonano prace rozbiórkowe. Jednocześnie trwa  etap wykonywania dokumentacji projektowej dla Zadania 2 i 3


W miesiącu czerwcu 2014 Wykonawca kontynuował wykonywanie prac budowlanych będących w zakresie Zadania 1:
– rozpoczęto wbijanie grodzic przy budowie nabrzeża,
-  rozpoczęto wykonywanie robót montażowych przy sieci kanalizacji sanitarnej

Jednocześnie trwały prace w zakresie wykonywania dokumentacji projektowych Zadania 2 i 3 t.j.:
- prace projektowe falochronu i pomostów
- prace projektowe Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta ( ESOK)

Wykonawca przedstawił Zamawiającemu koncepcje w/w projektów do akceptacji.

Przebieg prowadzonych przez Wykonawcę prac był omawiany na organizowanych naradach koordynacyjnych i radach budowy przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

 

Realizacja budowy portu - stan na miesiąc lipiec 2014

W miesiącu lipcu 2014 Wykonawca wykonywał prace budowlane będące w zakresie Zadania 1:
- kontynuowano  wbijanie grodzic przy budowie nabrzeża,
- trwały roboty montażowe przy sieci kanalizacji sanitarnej
- rozpoczęto roboty budowlane: wykopy oraz roboty fundamentowe Budynku Centrum Obsługi Pasażerów (budynek „E”) i Budynku Hangaru (budynek „H”) 
                          
Wykonawca złożył Zamawiającemu do akceptacji wykonaną dokumentację projektową dla Zadania 2 i 3  :

- Projekt falochronu i pomostów
- Projekt Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK)

Przebieg prowadzonych przez Wykonawcę prac był omawiany na organizowanych cotygodniowych naradach koordynacyjnych i radach budowy przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

Zdjęcie nr 1 - Wbijanie grodzic na nabrzeżu

Zdjęcie nr 2 - Zbrojenie płyty fundamentowej budynku „E”
      

Realizacja budowy portu - stan na miesiąc sierpień 2014


W miesiącu sierpniu 2014 Wykonawca wykonywał prace budowlane będące w zakresie Zadania 1:

1.  Nabrzeże
– kontynuowano  wbijanie grodzic przy budowie nabrzeża,
- rozpoczęto wykonywanie oczepu na ściance szczelnej

2. Budynek E - Centrum Obsługi Pasażerów
-  wykonywano prace fundamentowe
- rozpoczęto roboty murarskie, zbrojarskie,  betonowe oraz izolacyjne poziomu Parteru

3. Budynek H – Hangar
- kontynuowano prace fundamentowe
- rozpoczęto wykonywanie ściany oporowej budynku

4. Prowadzono prace demontażowe istniejących sieci elektrycznych
                       
Zamawiający przyjął do realizacji wykonaną dokumentację projektową dla Zadania 2 i 3 

- Projekt falochronu i pomostów
- Projekt Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta ( ESOK)

Przebieg prowadzonych przez Wykonawcę prac był omawiany na organizowanych cotygodniowych naradach koordynacyjnych i radach budowy przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

Realizacja budowy portu - stan na miesiąc wrzesień 2014

W miesiącu wrześniu 2014 Wykonawca wykonywał prace budowlane:

1.  Nabrzeże
– kontynuowano wykonywanie oczepu na ściance szczelnej

2. Budynek E - Centrum Obsługi Pasażerów
- zakończono prace fundamentowe
- wykonywano roboty: murarskie, żelbetowe parteru i I piętra

3. Budynek H – Hangar
- kontynuowano prace fundamentowe
- kontynuowano wykonywanie ściany oporowej budynku
- rozpoczęto prace izolacyjne ściany fundamentowej

4. Budynek F – Bosmanat
- Wykonano prace fundamentowe
- rozpoczęto roboty murarskie parteru

5. Budynek G – Techniczno – socjalny
- rozpoczęto prace fundamentowe

6. Sieci
- prowadzono prace demontażowe istniejących sieci sanitarnych
- rozpoczęto prace przy wykonywaniu ciepłociągu
- wykonano przyłącze wod-kan do budynku Centrum Obsługi Pasażerów i Bosmanatu

Przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu na cyklicznych cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych omawiano przebieg prac prowadzonych przez Wykonawcę.


W miesiącu październiku 2014 Wykonawca wykonywał prace budowlane:

1.  Nabrzeże

–  zakończono wykonywanie oczepu na ściance szczelnej  oraz falochronie stałym

2. Budynek E - Centrum Obsługi Pasażerów
- wykonywano roboty: murarskie, żelbetowe parteru i I piętra

3. Budynek H – Hangar
- kontynuowano wykonywanie ściany oporowej budynku
- rozpoczęto prace izolacyjne ściany fundamentowej
- wykonywano prace żelbetowe przy konstrukcji budynku: słupy podciągi
- wykonano podkłady pod posadzki

4. Budynek F – Bosmanat
- wykonano prace ziemne i izolacyjne przy fundamentach
- kontynuowano roboty murarskie  i żelbetowe parteru: ściany, słupy, podciągi

5. Budynek G – Techniczno – socjalny
- kontynuowano prace fundamentowe
- wykonano izolacje na fundamentach budynku
- rozpoczęto roboty murarskie i żelbetowe parteru budynku

6. Sieci
- prowadzono prace w zakresie instalacji wod-kan i przebudowy kolizji
- prowadzono prace przy sieci kanalizacji deszczowej
             
                          
Na organizowanych Radach budowy i Naradach koordynacyjnych przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu omawiano zakres prac prowadzonych przez Wykonawcę.


W miesiącu listopadzie 2014 Wykonawca wykonywał prace budowlane:

1.  Nabrzeże
–  wykonywano prace przygotowawcze do wykonania slipu

2. Budynek E - Centrum Obsługi Pasażerów
- wykonywano roboty: murarskie, dociepleniowe elewacji oraz konstrukcji dachu

3. Budynek H – Hangar
- wykonywano prace żelbetowe przy konstrukcji budynku: słupy, podciągi, nadproża, strop
                      
4. Budynek F – Bosmanat
- kontynuowano roboty murarskie  i żelbetowe I piętra ściany, strop, słupy, podciągi

5. Budynek G – Techniczno – socjalny
- kontynuowano roboty murarskie  i żelbetowe I piętra ściany, strop, słupy, podciągi
                       
6. Sieci
- prowadzono prace w zakresie instalacji wod-kan i przebudowy kolizji
- prowadzono prace przy sieci kanalizacji deszczowej

7. Drogi
- rozpoczęto wykonywanie robót drogowych ul. Chodkiewicza
                                
Na organizowanych cyklicznie, cotygodniowo Radach budowy i Naradach koordynacyjnych przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu omawiano postęp  prac prowadzonych przez Wykonawcę.               


W miesiącu styczniu 2015 Wykonawca wykonywał prace budowlane:

1.  Nabrzeże
–  wykonano prace konstrukcyjne slipu
-   kontynuowano roboty przy  palach pomostów
2. Budynek E - Centrum Obsługi Pasażerów
- wykonywano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, dociepleniowe elewacji, dachu budynku i zadaszenia tarasu
- wykonywano prace montażowe instalacji c.o.
3. Budynek H – Hangar
- wykonywano prace wykończeniowe wewnątrz budynku            
4. Budynek F – Bosmanat
- wykonywano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku: tynki, posadzki  
- kontynuowane były roboty przy elewacji
- wykonywano roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, c.o. i elektryczne
5. Budynek G – Techniczno – socjalny    
- kontynuowano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku
- wykonywane są roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i elektryczne
- wykonywano roboty elewacyjne i dachowe          
6. Sieci
- wykonano doprowadzenie wody do pomostów
7. Drogi
- kontynuowano wykonywanie robót drogowych ul. Chodkiewicza
- rozpoczęto wykonywanie robot drogowych między budynkami E, F i G
- wykonano murki oporowe przy schodach oraz schody
                
Na organizowanych cyklicznie, cotygodniowo Radach budowy i Naradach koordynacyjnych przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu omawiano postęp  prac prowadzonych przez Wykonawcę.
              

W miesiącu lutym 2015 Wykonawca wykonywał prace budowlane:

1.  Nabrzeże
- wykonywano roboty ziemne i instalacyjne          
2. Budynek E - Centrum Obsługi Pasażerów
- wykonywano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku: tynkarskie, szpachlarskie, malarskie, okładziny ścienne i podsadzkarskie
- kontynuowano prace zewnętrzne: docieplenie ścian, dachu i tarasu budynku
- wykonywano prace montażowe instalacji c.o. – montaż grzejników
- kontynuowano prace montażowe instalacji elektrycznej
3. Budynek H – Hangar
- wykonywano prace wykończeniowe wewnątrz budynku: tynkarskie, okładziny ścienne i posadzkarskie 
- kontynuowano prace zewnętrzne: docieplenie  ścian budynku
4. Budynek F – Bosmanat
- wykonywano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku: tynkarskie, szpachlarskie, okładziny ścienne i posadzkarskie 
- kontynuowane były roboty przy elewacji i dachu budynku
- wykonywano roboty instalacyjne wod-kan, c.o. i elektryczne
5. Budynek G – Techniczno – socjalny   
- kontynuowano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku: tynkarskie, szpachlarskie, okładziny ścienne i podsadzkarskie
- kontynuowano prace zewnętrzne: docieplenie ścian i dachu budynku
- wykonywane były roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne        
6. Sieci
- kontynuowano wykonywanie sieci  sanitarnych i elektrycznych
7. Drogi
- kontynuowano wykonywanie robót drogowych ul. Chodkiewicza
- kontynuowano wykonywanie robót drogowych między budynkami E,F i G
- trwały prace przy wykonywaniu murów oporowych i schodach
               
Na cotygodniowych Radach budowy i Naradach koordynacyjnych przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu omawiano aktualny postęp  prac prowadzonych przez Wykonawcę.  

 


W miesiącu marcu 2015 Wykonawca wykonywał prace budowlane:

1.  Nabrzeże
- wykonywano roboty nawierzchniowe         
2. Budynek E - Centrum Obsługi Pasażerów
- wykonywano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku: malarskie, okładziny ścienne i podsadzkarskie, montaż stolarki drzwiowej
- kontynuowano prace zewnętrzne: dociepleniowe elewacji, dachu budynku i tarasu
- wykonywano prace montażowe instalacji c.o.
- kontynuowano prace montażowe instalacji elektrycznej
3. Budynek H – Hangar
- wykonywano prace wykończeniowe wewnątrz budynku: malarskie i posadzkarskie 
- kontynuowano prace zewnętrzne: dociepleniowe elewacji
4. Budynek F – Bosmanat
- wykonywano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku: montaż stolarki drzwiowej, okładziny ścienne i posadzkarskie 
- kontynuowane były roboty przy elewacji i dachu budynku
- wykonywano roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne
5. Budynek G – Techniczno – socjalny   
- kontynuowano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku: szpachlarskie, malarskie okładziny podsadzkarskie
- kontynuowano prace zewnętrzne: dociepleniowe elewacji i dachu budynku
- wykonywane były roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne        
6. Sieci
- kontynuowano wykonywanie sieci  sanitarnych i elektrycznych
7. Drogi
- kontynuowano wykonywanie robót drogowych ul. Chodkiewicza
- kontynuowano wykonywanie robót drogowych między budynkami E,F i G
- trwały prace przy wykonywaniu murów oporowych i schodach oraz przy zjeździe do slipu
               
Na cyklicznych Radach budowy i Naradach koordynacyjnych organizowanych na placu budowy przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu omawiano aktualny postęp  prac prowadzonych przez Wykonawcę.


W miesiącu kwietniu 2015 Wykonawca wykonywał prace budowlane:


1.  Nabrzeże
- wykonywano roboty nawierzchniowe oraz odwodnienie liniowe
- kontynuowano roboty przy montażu pomostów i falochronach
2. Budynek E - Centrum Obsługi Pasażerów
- wykonywano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku: malarskie, okładziny ścienne i podsadzkarskie,
- kontynuowano prace zewnętrzne: elewacji, dachu budynku i tarasu
- wykonywano prace montażowe wyposażenia sanitarnego i elektrycznego
- rozpoczęto montaż wyposażenia
- zakończono montaż platformy dla niepełnosprawnych
3. Budynek H – Hangar
- wykonywano prace wykończeniowe wewnątrz budynku: malarskie i posadzkarskie 
- kontynuowano prace zewnętrzne elewacji
- wykonywano prace montażowe wyposażenia sanitarnego i elektrycznego
4. Budynek F – Bosmanat
- wykonywano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku okładziny ścienne i roboty malarskie 
- kontynuowane były roboty przy elewacji i dachu budynku
- wykonywano roboty montażowe wyposażenia sanitarnego i elektrycznego
5. Budynek G – Techniczno – socjalny   
- kontynuowano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku: malarskie okładziny podsadzkarskie i ścienne
- kontynuowano prace zewnętrzne elewacji
- wykonywane były roboty montażowe wyposażenia sanitarnego i elektrycznego
- zakończono montaż platformy dla niepełnosprawnych
6. Sieci
- kontynuowano wykonywanie sieci  sanitarnych
7. Drogi
- kontynuowano wykonywanie robót drogowych ul. Chodkiewicza
- kontynuowano wykonywanie robót drogowych między budynkami E,F i G
- trwały prace przy wykonywaniu murów oporowych podjazdu dla niepełnosprawnych, schodach oraz przy zjeździe do slipu
               
Na cyklicznych Radach budowy i Naradach koordynacyjnych organizowanych na placu budowy przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu omawiano aktualny postęp  prac prowadzonych przez Wykonawcę oraz uzgadniano procedury przygotowania do odbioru końcowego. 

Ukończono budowę portu nad Jeziorakiem


15 maja – po 12 miesiącach prac – ukończono budowę portu śródlądowego w Iławie. Najnowocześniejszy obiekt tego typu na Warmii i Mazurach powstał na południowym krańcu Jezioraka – najdłuższego jeziora w Polsce.
Port wybudowany został przy ulicy Chodkiewicza, na miejscu wysłużonych obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Jego budowa pochłonęła blisko 15,5 miliona złotych, z czego ponad 9 milionów złotych pochodziło ze środków Unii Europejskiej.
Obiekt wraz z Aleją Żeglarską, wzdłuż której znajdą się pamiątkowe tabliczki, upamiętniające wybitnych żeglarzy, miłośników żeglarstwa i osoby, które przyczyniły się do popularyzacji i rozwoju sportów wodnych w Polsce i nad Jeziorakiem, otwarty zostanie w ostatni weekend czerwca.
W ramach realizacji inwestycji powstały cztery nowe obiekty. W Centrum Obsługi Pasażerów – budynku zlokalizowanym w północnej części portu – znalazły się: poczekalnia, punkt gastronomiczny z tarasem widokowym, kiosk oraz toalety i umywalnie. Bosmanat mieści salę konferencyjną, salę odpraw dla załóg, pokoje biurowe i połączony jest z budynkiem techniczno-socjalnym, w którym umiejscowiono między innymi pokoje dla osób poszkodowanych na wodzie, pokój pierwszej pomocy, a także warsztat do bieżących drobnych napraw statków, zewnętrzny punkt zmywania naczyń, pralnię i umywalnie. W części towarowej portu wybudowano hangar z 12 miejscami dla jednostek pływających.
Na umocnionym nabrzeżu, przy falochronie i pomostach, w części pasażerskiej i towarowej portu, udostępnione zostały stanowiska cumownicze dla różnego rodzaju jednostek – od jachtów turystycznych, przez statki żeglugi regularnej, aż po statki towarowe. Zamontowana została też dźwignica do slipowania łodzi. Funkcjonowanie obiektu wspomagać będzie Elektroniczny System Obsługi Klienta.

Inwestorem przedsięwzięcia był samorząd Powiatu Iławskiego, który wraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Iławie odpowiadał za realizację całości inwestycji. Za przebudowę drogi dojazdowej wraz z budową chodników i parkingu odpowiedzialna była Gmina Miejska Iława. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "IPB" z Iławy oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne "SANMEL" z Brodnicy. Funkcję inżyniera kontraktu pełniła firma „INSPEC” z Olsztyna.

Projekt dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 – „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, Działania 5.1 – „Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury transportowej, warunkującej rozwój regionalny”, Poddziałanie 5.1.4 – „Infrastruktura portowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Budowa portu śródlądowego w Iławie to szansa na dalszy rozwój turystyki nad Jeziorakiem, który znajduje się na zapleczu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, łączącej Antwerpię z Kłajpedą i „Pętli Żuławskiej”. Dzięki Kanałowi Elbląskiemu, który w ostatnich latach został zrewitalizowany, Jeziorak - najdłuższe jezioro w Polsce, ma połączenie z Bałtykiem.

 

 

Projekt dofinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013