ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ INWESTYCJI pn. „BUDOWA DROGI – ŁĄCZNIK DROGI POWIATOWEJ Nr 1910N SUSZ – KISIELICE Z UL. DWORCOWĄ W SUSZU”

belka loga

Inwestycja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 5: „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”
W planowanym terminie, Wykonawca robót - Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk z Prabut, zakończył budowę drogi – łącznika drogi powiatowej Nr 1910N Susz - Kisielice z ulicą Dworcową w Suszu wraz z infrastrukturą techniczną. Powstała nowa droga klasy Z o nawierzchni asfaltowej dla kategorii ruchu KR 3, o szerokości jezdni 8,00m i obciążeniu 100kN/oś.
Wybudowana została infrastruktura techniczna i instalacyjna:  sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenie uliczne, wybudowano obustronne chodniki z kostki betonowej typu „polbruk”. Wybudowano zjazdy o nawierzchni asfaltowej, wykonano trawniki  i nasadzenie nowych drzew. Wybudowano 21 miejsc parkingowych, wykonano stałą organizację ruchu tj. oznakowanie pionowe i poziome.
Inwestorem jest Powiat Iławski. Realizację inwestycji prowadził Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, jako powiatowa jednostka organizacyjna oraz Partner w projekcie - Gmina Susz.
Nowy ciąg – łącznik drogi powiatowej poprzez układ ulicy Koszarowej, Dworcowej i  ulicy Piastowskiej w efekcie skomunikuje teren dużej aktywności gospodarczej miasta Susz z drogą powiatową Nr 1910N Susz – Kisielice stanowiący najkrótsze połączenie miasta -  gminy z drogą krajową Nr 16.
Istotną korzyścią wynikającą z rozbudowy sieci drogowej na terenie Susza jest skrócenie trasy i czasu przejazdu pojazdów obsługujących zlokalizowane w miejscu inwestycji podmioty gospodarcze. Zrealizowana inwestycja przyczyni się do utrzymania i rozwoju istniejących już przedsiębiorstw i punktów usługowych wzdłuż ul. Dworcowej i Koszarowej , a co za tym idzie zachowania miejsc pracy. Wybudowanie nowej drogi w dużej mierze poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zwiększy atrakcyjność terenów inwestycyjnych.  

   Wartość ogólna projektu wyniosła  1 423 157 zł a kwota dofinansowania  887 290 zł.

 

Publikacja sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.