„ Budowa drogi - łącznik drogi powiatowej Nr 1910 Susz – Kisielice z ulicą Dworcową w Suszu”

belka loga

W miesiącu sierpniu 2013 r. wykonywano prace związane z układaniem obrzeży i podbudowy pod nawierzchnię chodników. Prowadzono prace włączenia nowobudowanego odcinka do ul. Dworcowej oraz wykonywano roboty przy budowie zjazdów i parkingów po stronie lewej od km 0+012 do km 0+103. Przebudowano istniejącą studnię kanalizacji deszczowej, do której odprowadzane będą wody opadowe z nawierzchni nowego odcinka. Usunięto kolizję słupa energetycznego oraz rozpoczęto ustawianie słupów latarni oświetlenia ulicy.

 

 

Dokumentacja fotograficzna

We wrześniu 2013 r. kontynuowano prace w zakresie układania kostki betonowej ciągów komunikacyjnych i parkingów. Wykonano również warstwę bitumiczną podbudowy zasadniczej na powierzchni 2850 m2 oraz ułożono warstwę wiążącą na jezdni głównej na powierzchni 2650 m2. Rozpoczęto humusowanie skarp i trawników. Ponadto we wrześniu wykonano odwodnienie dodatkowych wjazdów.

Dokumentacja fotograficzna