„Budowa drogi – Łącznik drogi powiatowej 1910N Susz- Kisielice z ul. Dworcową w Suszu”

belka loga

W dniu 04.06.2013 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót na zadanie: „Budowa drogi – Łącznik drogi powiatowej 1910N Susz- Kisielice z ul. Dworcową w Suszu”. Zakończenie inwestycji planowane jest do dnia 30.09.2013r.

 


Zadanie obejmuje roboty drogowe i instalacyjne: budowę drogi kategorii KR 3 o szerokości jezdni 8m wraz z budową obustronnych chodników, budowę dróg dojazdowych, parkingów oraz budowę infrastruktury towarzyszącej.
Przekazanie terenu placu budowy Wykonawcy nastąpiło 12.06.2013r.
Realizatorem przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice z ul. Dworcową w Suszu” jest Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie.
Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk z siedzibą ul. Rypińska 66, 82-550 Prabuty.
Całkowita wartość projektu wynosi: 2 210 213,25 zł

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 510 014,26 zł
Celem realizowanego projektu jest wzmocnienie istniejącej sieci drogowej, skomunikowanie terenów aktywnych gospodarczo z nadrzędnym układem komunikacyjnym regionu i województwa.
Projekt dotyczy budowy nowego ciągu - łącznika drogi powiatowej poprzez układ ulicy Koszarowej, Dworcowej i projektowanej ulicy Piastowskiej. W efekcie realizacji inwestycji skomunikowany zostanie teren dużej aktywności gospodarczej Susza z drogą powiatową nr 1910N Susz - Kisielice stanowiący najkrótsze połączenie miasta i gminy z drogą krajową nr 16.
Realizowana inwestycja pozwoli jednocześnie na zwiększenie bezpieczeństwa w atrakcyjnym turystycznie centrum miasta, poprzez niedopuszczenie ruchu ciężkiego z obszaru produkcyjno- handlowego zachodniej części miasta, który musiałby się tam kierować w przypadku braku bezpośredniego połączenia terenów z ul. Piastowską.
Istotną korzyścią wynikającą z rozbudowy sieci drogowej na terenie Susza jest skrócenie trasy i czasu przejazdu pojazdów obsługujących zlokalizowane w miejscu inwestycji podmioty, niewprowadzenie wspomnianego ruchu gospodarczego do centrum miasta.
Wybudowana droga połączy ze sobą  ul. Piastowską oraz Dworcową, które zostaną rozdzielone po wybudowaniu przez PKP wiaduktu w ciągu ul. Piastowskiej, w ramach modernizacji linii kolejowej E 65 odc. Warszawa - Gdynia etap I w Polsce.
W ramach projektu wybudowana zostanie droga wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym:
•    budowa drogi klasy Z, kategoria ruchu KR 3 o szerokości jezdni 8,00 metrów
•    budowa obustronnych chodników z kostki betonowej
•    budowa zjazdów  
•    budowa kanalizacji deszczowej
•    budowa oświetlenia ulicznego
•    wykonanie trawników w pasie zieleni oraz nasadzenie nowych drzew
•    wykonanie stałej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome.   
Wykonawca jest na etapie wytyczenia geodezyjnego zakresu drogi, rozpoczął roboty ziemne w zakresie zdjęcia warstwy humusu oraz wykopów pod kanalizację deszczową. Wykonuje prace rozbiórkowe.

Przebieg realizowanej inwestycji - zdjęcia