Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

Zarząd Powiatu Iławskiego informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego. Nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego rozpocznie się 03.04.2019 r., a zakończy 18.04.2019 r.

Osoby zainteresowane mogą składać swoje kandydatury od 3.04.2019 r. do 18.04.2019 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie, pok. 115 (I piętro), 14-200 Iława, ul Andersa 2a w godzinach pracy Starostwa lub przesłać pocztą na ww. adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu kandydatury.

Karty zgłoszenia  dostępne są w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie (I piętro pok. 112), ul. Andersa 2a, 14-200 Iława, a także na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na stronie powiatu iławskiego www.powiat-ilawski.pl, w zakładce „Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

Uchwała w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów

Karta zgłoszenia

Klauzula informacyjna