Patronat Starosty Powiatu Iławskiego

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PATRONATU STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO


Rozdział I Zasady przyznawania Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Starosty nad wszelkiego rodzaju imprezami lub wydarzeniami (np.: zawody sportowe, imprezy kulturalne, konkursy, turnieje, targi, itp.) o znaczeniu i zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym, zwanymi w treści regulaminu „przedsięwzięciami”.
§ 2. 1. Prawo przyznania Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego, jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter przedsięwzięć organizowanych na terenie Powiatu Iławskiego przysługuje wyłącznie Staroście Powiatu Iławskiego.
2. Starosta może objąć swoim patronatem przedsięwzięcia służące wykonywaniu zadań o charakterze powiatowym, sprzyjające w szczególności:
- promocji powiatu,
- integracji społeczności lokalnych i regionalnych,
- rozwojowi sportu i kultury,
- edukacji publicznej,
- promocji i ochronie zdrowia,
- ochronie środowiska i przyrody,
- umocnieniu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
3. Starosta nie obejmuje patronatu nad przedsięwzięciami czysto komercyjnymi oraz budzącymi wątpliwości co do zachowania zasad etyki.
§ 3. Patronat jest wyróżnieniem honorowym.
§ 4. 1. Przyznanie patronatu nie oznacza automatycznego udzielenia wsparcia finansowego lub rzeczowego przez Powiat Iławski.
2. Objęcie Patronatem Starosty Powiatu Iławskiego może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych powiatu, w szczególności na zakup statuetek, pucharów oraz innych nagród rzeczowych.   

Rozdział II Uprawnieni do wnioskowania o przyznanie Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego
§ 5.  Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego w przedsięwzięciu występuje organizator.
§ 6. Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia  spełnienie wymogów określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 ze zm.).

Rozdział III Procedura Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego
§ 7. 1. Organizator zwraca się do Starosty Powiatu Iławskiego z wnioskiem o przyznanie Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego dla danego przedsięwzięcia na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Formularz wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Powiatu Iławskiego: www.powiat-ilawski.pl.
3. Wniosek powinien być dostarczony do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Iławie osobiście lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2A, 14 – 200 Iława.
4. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Starosty Powiatu iławskiego nie może być  krótszy niż 21 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.
5. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w § 7 ust. 4.
§ 8. 1. Złożony wniosek o przyznanie Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego, jest  kierowany do dyrektorów odpowiednich wydziałów Starostwa Powiatowego w celu wydania opinii merytorycznej  w sprawie zasadności przyznania patronatu.
2. Wydanie opinii następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
§ 9. Po otrzymaniu opinii Starosta Powiatu Iławskiego podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu.
§ 10. 1. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu Wnioskodawca informowany jest w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
2. Odmowa przyznania Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego nie wymaga uzasadnienia.
§ 11. 1. Przyznanie Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia pisemnej informacji z przebiegu przedsięwzięcia.
2. Organizator zobowiązany jest złożyć informację w sekretariacie Starostwa Powiatowego w ciągu 7 dni od zakończenia przedsięwzięcia. W miarę możliwości, do składanej informacji należy dołączyć dokumentację fotograficzną z przebiegu przedsięwzięcia.
§ 12. 1. Objęcie patronatem Starosty określonego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem po stronie organizatora do poinformowania mediów o tym fakcie oraz wizualizacji patronatu poprzez umieszczenie herbu powiatu na materiałach informacyjno-promocyjnych tj.: plakatach, reklamach, zaproszeniach, itp.
2. Podczas trwania przedsięwzięcia, któremu przyznany został Patronat Starosty Powiatu Iławskiego, organizator ma obowiązek umieszczenia herbu Powiatu Iławskiego w widocznym miejscu.
§ 13. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat Starosty jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.
§ 14. Niewywiązanie się ze zobowiązań zawartych w § 11 i § 12 stanowić może podstawę do odmowy przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego w przyszłości.

Rozdział IV Odebranie Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego
§ 15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Powiatu Iławskiego może odebrać przyznany uprzednio patronat. O odebraniu patronatu organizator informowany jest niezwłocznie.
§ 16. Odebranie Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania patronatu przyznanego wnioskodawcy.

Wniosek o udzielenie Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego

Uchwała Nr 92/406/16 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogólnnych zasad przyznawania patronatu przez Starostę Powiatu Iławskiego