Zakończenie projektu pn. „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”

1Dobiega końca realizacja projektu pn. „Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”, który rozpoczął się w lipcu 2015 r. Na realizację zadania Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania bez dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Realizacja projektu ze środków pochodzących z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu przyczynia się do  zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz do wzmocnienia stosunków dwustronnych pomiędzy państwem-darczyńcą a państwem-beneficjentem.

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 785 374,74 zł    
Kwota dofinansowania: 2 228 299,34 zł    
Wkład budżetu Powiatu Iławskiego: 557 075,40 zł


   Potrzeba realizacji projektu wynikała z przeprowadzonej diagnozy sytuacji energetycznej w powiatowych jednostkach użyteczności publicznej. Uwzględniono również oczekiwania i potrzeby społeczne oraz konieczność wdrożenia polityk Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
   Głównym celem inwestycji była poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Iławskiego oraz wzrost energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wykonane prace inwestycyjne przyczynią się do ograniczenia emisji lub uniknięcia emisji CO2 o 922,99 Mg/rok. Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych wyniesie 785,43 MWh/rok.
Zakres projektu obejmował termomodernizację:   

  • Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie,
  • Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu,
  • Zespołu Szkół im. Konstytucji 3-Maja w Iławie ,
    oraz
  • modernizację instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego  w Iławie i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.


Obiekty poddane termomodernizacji  nie były energooszczędne, co powodowało znaczne obciążenie budżetu samorządu. Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację (docieplenie przegród budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), modernizację instalacji grzewczych (wymianę grzejników i zaworów termostatycznych), modernizację instalacji c.w.u., instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych jest nie tylko działaniem proekologicznym
i oszczędnościowym, ale również podnoszącym świadomość społeczeństwa na temat poszanowania energii i zasadności wdrażania odnawialnych źródeł energii.


    W ramach projektu wykonano następujące prace:
•    ocieplenie przegród budynków - 6685,68 m2,
•    wymianę stolarki okiennej - 326,08 m2 (96 szt.),
•    wymianę stolarki drzwiowej - 31,98 m2 (7 szt.),
•    modernizację instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.) - 4 szt.,
•    instalację kolektorów słonecznych – 24 m2 (24szt.) w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu,
•    instalację kotła na biomasę – 1 szt. o mocy 220 kW w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu,
•    instalację ogniw fotowoltaicznych o mocy 39,90 kW na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.


Niewątpliwie realizacja projektu ma wpływ na polepszenie warunków nauki młodzieży w powiatowych jednostkach oświatowych: Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu. Poprawią się również warunki pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Iławie oraz Starostwie Powiatowym w Iławie. Uwieńczenie przedsięwzięcia miało miejsce podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się 11 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie.  Zrealizowanie przez Powiat Iławski przedmiotowego projektu to jeden z pozytywnych efektów wykorzystania funduszy pochodzących z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

Istalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Iawie

Kolektory soneczne na dachu budynku Zespou Szk im. Ireny Kosmowskiej w SuszuPowiatowy Zarzd Drg w Iawie

Zesp Szk im. Konstytucji 3 Maja w Iawie1