Powiat w liczbach

Powiat iławski o powierzchni 1385,2 km2 leży w zachodniej części województwa. Na obszarze powiatu znajdują się 162 pomniki przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 594,5 km2, a lasy 342,7 km2.

W 2009 r. w powiecie iławskim mieszkały 90.442 osoby, w 2016 r. 92.735 osoby. Dla poszczególnych miast powiatu iławskiego liczba mieszkańców w 2015 r. przedstawiała się nastepująco:

- Iława - 33.174
- Lubawa - 10.083
- Susz - 5.654
- Zalewo 2.186
- Kisielice - 2.122.

W 2016 stopa bezrobocia rejestrowanego dla powiatu wynosiła 6%.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2016 r. dla powiatu iławskiego: ogółem 7.050, w tym: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 5.342, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 316, osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej - 1.708.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 35 zakładów opieki zdrowotnej i 10 praktyk lekarskich. W 2009 r. w powiecie udzielono 483,1 tys.porad lekarskich i 64,4 tys. porad stomatologicznych. Liczba łóżek szpitalnych, w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej, w 2008 r. w przeliczeniu na 10 tys. ludności wyniosła 41
(w województwie 43).

Powiat dysponuje 24 obiektami noclegowymi (poza kwaterami agroturystycznym) z 1,3 tys. miejsc noclegowych. W 2009 r. z miejsc noclegowych skorzystało 25,9 tys. osób, w tym 1,6 tys. obcokrajowców. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w powiecie wyniósł 28,8%, w województwie 29,6%.

Długość sieci dróg powiatowych o twardej nawierzchni w powiecie iławskim w 2008 r. wyniosła 457,9 km. Na 100 km2 powierzchni przypadało 33,1 km dróg (w województwie 28,9 km). W powiecie w 2009 r. zarejestrowanych było 49,6 tys. pojazdów samochodowych i ciągników, spośród których samochody osobowe stanowiły 72,5%.

źródło GUS