INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOWI, KTÓRE ZŁOŻYŁ OFERTĘ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2017 r.

INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOWI, KTÓRE ZŁOŻYŁ OFERTĘ
W OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2017 r.
w zakresie zadania będącego w kompetencji Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1817, ze zm.) 6 marca 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2017 r.


INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY
W OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2017 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Zarząd Powiatu Iławskiego 17 stycznia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.