Wnioski o nagrody w dziedzinie kultury i sportu!

Zarząd Powiatu Iławskiego informuje, że do 31 marca 2018 roku można składać wnioski
o nagrody:
1. za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
2. w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Wnioski o nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym z budżetu powiatu

Wnioski składać mogą:
- kluby sportowe lub związki klubów sportowych,
- stowarzyszenia sportowe,
- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Iławskiego.

Nagrody mogą zostać przyznane:
1) zawodnikom za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w krajowym
i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
2) zawodnikom niepełnosprawnym, którzy osiągnęli wyniki sportowe w dyscyplinach
i konkurencjach sportowych organizowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
3) trenerom, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym za wkład pracy, działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie iławskim,
4) działaczy sportowych, których wkład jest istotny dla rozwoju sportu w powiecie iławskim.

Szczegółowe warunki określone są w uchwale Nr XXVII/201/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz uchwale Nr XXIX/222/17 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającej ww. uchwałę.
http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/#/legalact/2017/200/ 
http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1064/

Wnioski o nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony dóbr kultury z budżetu powiatu


Wnioski składać mogą:
- stowarzyszenia zrzeszające twórców i artystów,
- instytucje artystyczne,
- placówki upowszechniania kultury,
- redakcje gazet i czasopism,
- organizacje pozarządowe,
- radni Rady Powiatu Iławskiego,
- organy administracji państwowej i samorządowej.

Pod uwagę będą brane osiągnięcia kandydata w dziedzinie:
1) twórczości artystycznej:
- podtrzymywanie twórczości ludowej - regionalnej,
- kultywowanie folkloru lokalnego,
- promowanie ziemi powiatu iławskiego w poezji, literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce,
- reprezentowanie powiatu iławskiego na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim
i międzynarodowym,
2) upowszechniania i ochrony dóbr kultury:
- organizowanie spotkań kulturalnych,
- promowanie ludzi kultury ziem powiatu iławskiego,
- edukację kulturalną dzieci i młodzieży,
- ochronę kultury powiatu iławskiego.

Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom
na podstawie działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

Szczegółowe warunki określone są w uchwale Nr XXXVI/308/13 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3155

 

UWAGA
1. W uzasadnieniu do wniosku należy wpisać informacje o wynikach sportowych, na które wnioskodawca załączy właściwe dokumenty potwierdzające.
2. W przypadku osób niepełnoletnich – kandydatów do nagrody oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania w celu przyznania nagrody podpisuje przedstawiciel ustawowy.

Wzory wniosków

Wniosek o nagrodę w kulturze

Wniosek o nagrodę w sporcie - zawodnik

Wniosek o nagrodę w sporcie - trener/działacz